Achiziții Publice

STRATA operează în sectorul achizițiilor de:

 • lucrări publice majore
 • lucrări
 • servicii
 • bunuri

Societatea se ocupă, pentru clienţii săi - companii publice și private, administrații publice, autorități locale de sănătate – de profilurile juridice și administrative corelate cu realizarea lucrărilor publice prin contracte, concesiuni, project financing, general contracting și în celelalte forme prevăzute de legislaţie în domeniul Lucrărilor Publice.

Asistența juridică administrativă oferită de STRATA acoperă toate etapele procesului, de la atribuire la testarea finală:

 • Servicii de atribuire a lucrărilor, bunurilor și serviciilor

  În acest domeniu Strata asigură:

  • asistență în faza de identificare a procedurii de atribuire;
  • pregătirea procedurilor de licitaţie, caietele de sarcini, scrisorile de invitație și toate documentele necesare pentru atribuirea contractului;
  • asistență în etapa de pre-calificare și de licitaţie;
  • asistenţă on-line pentru a răspunde la întrebările ridicate de concurenți sau de autoritatea contractantă;
  • întocmirea proceselor verbale;
  • comunicările dintre autoritatea contractantă și candidați;
  • verifică îndeplinirea cerințelor de către contractanţi;
  • încheierea contractului.
 • Avize, autorizaţii, EIM

  În cadrul activității de management a proceselor de producţie, serviciile prestate de Strata sunt deosebit de importante în vederea obţinerii avizelor și autorizațiilor necesare pentru a asigura starea operaţională și fezabilitatea lucrărilor.

  Compania oferă, în special:

  1. studiul preliminar al obstacolelor, programelor și acţiunilor publice care sunt în activitate în zonele afectate de execuţia lucrărilor;
  2. asistență în vederea efectuării tuturor procedurilor necesare pentru obținerea Evaluării impactului asupra mediului (EIM);
  3. asistența necesară pentru pregătirea și redactarea documentelor administrative și depunerea documentelor necesare pentru îndeplinirea practicilor administrative corespunzătoare la toate părțile interesate de realizarea lucrărilor precum și pentru pregătirea documentelor necesare pentru eventuala participare la Conferinţele Interdepartamentale și la încheierea Acordurilor de program.
   În acest context, compania Strata:
   • analizează, împreună cu clientul, etapele procedurale necesare pentru realizarea integrală a lucrării și pentru soluționarea problemelor aferente;
   • identifică și indică, în baza cartografiei rezultate prin proiect și a studiului de impact asupra mediului, toate organismele competente în ceea ce privește lucrările care urmează să fie efectuate;
   • creează contacte și elaborează înțelegeri, împreună cu clientul și în conformitate cu indicaţiile acestuia, cu organismele în cauză, în vederea identificării cerințelor acestora referitor la documentaţie și la informaţiile administrative;
   • oferă sprijin și asistență clientului pentru contractele și acordurile cu autoritățile pentru activitățile specifice de documentare și informare ale organismelor în cauză. Asistența include și elaborarea documentelor administrative în baza instrucțiunilor primite de la client precum și depunerea lor la instituţiile în cauză;
  4. asistența și sprijinirea clientului în timpul Conferințelor Interdepartamentale;
  5. asistența și sprijinirea clientului în îndeplinirea acţiunilor administrative necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor luate la Conferința Interdepartamentale și/ sau în Acordurile de program;
  6. asistența și sprijinirea Clientului pentru acordurile cu organismele interesate și procesarea activităţilor administrative necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor luate la Conferința Interdepartamentală sau ale Acordurilor de program;
  7. asistența și sprijinul necesar pentru relațiile cu furnizorii de alte servicii și administratori de infrastructură; elaborarea schemelor de acord de interferență și pentru mutarea serviciilor și a infrastructurii, inclusiv verificarea documentaţiei administrative prealabile și îndeplinirea tuturor procedurilor corespunzătoare, cu excepţia activităţilor tehnice și economice.
 • Conferinţe Interdepartamentale și Acorduri de program

  Strata S.p.A. oferă o acțiune de sprijin pentru efectuarea Conferințelor Interdepartamentale și încheierea de Acorduri de Program prin:

  • identificarea normelor și a standardelor cu caracter procedural;
  • convocarea și realizarea Conferinţei Interdepartamentale și/sau Acordului de Program;
  • pregătirea acțiunilor administrative necesare (convocare, publicare, scrisori pentru transmiterea documentelor către instituțiile participante și de interferenţă, documentaţia informativă care urmează să fie transmisă instituțiilor participante și de interferenţă, incluzând fișe demonstrative, programul de desfășurare al conferinţei, fișe de înregistrare și diferite formulare);
  • evaluarea juridică și administrativă a documentelor și actelor întocmite de părțile participante și soluționarea eventualelor probleme;
  • întocmirea proceselor verbale ale lucrărilor conferinței;
  • sprijinirea administraţiilor participante la conferință pentru acordurile preliminare cu instituţiile și părțile interesate;
  • studiul și pregătirea actelor de consimțământ a părţilor participante;
  • asistență și suport juridic și administrativ pentru președinția și secretariatul Conferinței
  • gestionarea relaţiilor cu părțile, in ceea ce privește problemele cu caracter juridic și administrativ.
 • Asistență și suport în etapa de identificare a executanţilor

  În cazul în care Clientul trebuie să atribuie lucrările, integral sau parțial, unor terțe părți, Strata poate oferi întreaga asistență necesară pentru:

  1. pregătirea anunțurilor, licitaţiilor și a scrisorilor de invitație;
  2. examinarea analitică, în ceea ce privește profilurile de fond și de procedură, a documentelor prezentate de societăți sau grupuri în vederea pre-calificării sau atribuirii, efectuând prelucrarea electronică a criteriilor de jurizare care urmează să fie adoptate și evidențiind toate elementele semnificative posibile, completând fișele individuale de detaliu corespunzătoare;
  3. înființarea și administrarea unui sistem electronic pentru întocmirea și actualizarea listelor companiilor de încredere, precum și pentru gestionarea precalificărilor și licitaţiilor;
  4. asistență juridică și administrativă pentru etapele de licitaţie și de atribuire și, în special, întocmirea, pentru partea juridică-administrativă a tuturor documentelor necesare pentru efectuarea fiecărei licitaţii în parte, a contractărilor și atribuirilor aferente a lucrărilor și bunurilor, inclusiv întocmirea contractelor corespunzătoare precum și a documentelor necesare în vederea verificărilor "antimafia".
 • Exproprieri și ocupări de urgenţă

  În acest domeniu de activitate, Strata S.p.A. asigură:

  • gestionarea administrativă a procedurilor de aservire și expropriere;
  • întocmirea formularelor necesare;
  • asistenţă pentru măsurile de ocupare, pentru punerea în posesie și pentru stabilirea compensațiilor;
  • asistenţă la semnarea actelor de transfer de voluntar;
  • managementul situaţiilor precontencioase.
 • Securitatea la locul de muncă

  În acest domeniu, STRATA S.p.A. oferă asistență pentru:

  • identificarea părţilor cu obligații pe parte de securitate;
  • pregătirea documentației pentru contractele de achiziții publice și de lucrări;
  • indicarea cerințelor pentru proiectarea locurilor de muncă;
  • aplicarea regulilor de prim ajutor;
  • identificarea cerințelor prevăzute de lege (Registrul cu accidente, Adunarea de securitate, vizitarea locurilor de muncă) și delegarea funcțiilor în domeniul accidentelor de muncă;
  • instruirea personalului;
  • măsurile structurale și organizatorice pentru îndeplinirea obligațiilor angajatorului;
  • pregătirea ordinelor de serviciu ale angajatorului;
  • evaluarea riscurilor;
  • asistență pentru programul de implementare a măsurilor de securitate;
  • verificarea cerințelor tehnice și administrative.
 • Gestionarea relației dintre autoritățile contractante și executanţi până la testarea finală

  În acest domeniu de activitate, Strata S.p.A. oferă asistență și consultanţă cu privire la:

  • predarea lucrărilor și întocmirea actelor Directorului de lucrări;
  • corespondența cu executantul;
  • analiza rezervelor;
  • elaborarea actelor adiționale la contract;
  • pregătirea acordurilor simple;
  • actele extrajudiciare.
 • Precontencios

  De o importanță deosebită este contribuţia specializată pe care Strata o oferă pentru:

  • recunoașterea documentaţiei;
  • examinarea juridică și administrativă a posibilelor litigii și a soluțiilor alternative;
  • rapoarte de investigație;
  • scheme de corespondenţă.